0 رای
319 نمایش
فرض کنیم یک جدول داریم که شماره حسابهای مشتری را نمایش می دهد و می خواهیم شماره حسابهای نامعتبر ر...
نمایش 1 نتیجه