پاسخ داده شد
0
0

می خواهیم نمونه ای از سرویسی را بنویسیم که یک موزیک را در پس زمینه اجرا می کند.

سرویس ها در اندروید - موستانگ

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

<<اگر با مفهوم سرویس ها آشنایی ندارید، قویاً پیشنهاد می کنم که این قسمت از آموزش اندروید را مطالعه فرمایید.>>

در ادامه، سرویسی برای اجرای یک موزیک در پس زمینه می نویسیم. دقت کنید که حتی اگر به یک اکتیویتی دیگر برویم، موزیک قطع نمی شود. برای قطع کردن موزیک، باید سرویس را خاتمه داد.

در تصویر زیر، شمای کلی از فایل هایی که باید درست کنیم را می بینید:

کلاس های xml

دو فایل xml داریم. فایل activity_main.xml دارای سه Button است:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="example.javatpoint.com.androidservice.MainActivity">


  <Button
    android:id="@+id/buttonStart"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginTop="74dp"
    android:text="Start Service" />

  <Button
    android:id="@+id/buttonStop"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:text="Stop Service" />

  <Button
    android:id="@+id/buttonNext"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginBottom="63dp"
    android:text="Next Page" />
</RelativeLayout>

فایل activity_next.xml نیز تنها یک TextView دارد که عبارت “Next Page” را نمایش می دهد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context="example.javatpoint.com.androidservice.NextPage">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:layout_marginTop="200dp"
    android:text="Next Page"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

کلاس سرویس

حالا با ارث بری از کلاس Service و بازنویسی توابع آن، سرویس مان را پیاده سازی می کنیم. در زیر کدهای فایل MyService.java را مشاهده می کنید.

package example.javatpoint.com.androidservice;در

import android.app.Service;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.IBinder;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.widget.Toast;

public class MyService extends Service {
  MediaPlayer myPlayer;
  @Nullable
  @Override
  public IBinder onBind(Intent intent) {
    return null;
  }
  @Override
  public void onCreate() {
    Toast.makeText(this, "Service Created", Toast.LENGTH_LONG).show();

    myPlayer = MediaPlayer.create(this, R.raw.sun);
    myPlayer.setLooping(false); // Set looping
  }
  @Override
  public void onStart(Intent intent, int startid) {
    Toast.makeText(this, "Service Started", Toast.LENGTH_LONG).show();
    myPlayer.start();
  }
  @Override
  public void onDestroy() {
    Toast.makeText(this, "Service Stopped", Toast.LENGTH_LONG).show();
    myPlayer.stop();
  }
}

کلاس های اکتیویتی

کلاس MainActivity

حالا کلاس MainActivity.java را می سازیم تا رویدادها (Events) را مدیریت کنیم. در اینجا، کدهای مربوط به شروع و خاتمه سرویس را قرار می دهیم و با دکمه buttonNext ، اکتیویتی دوم (NextPage) را فرا می خوانیم.

package example.javatpoint.com.androidservice;

import android.content.Intent;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements View.OnClickListener{
  Button buttonStart, buttonStop,buttonNext;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    buttonStart = findViewById(R.id.buttonStart);
    buttonStop = findViewById(R.id.buttonStop);
    buttonNext = findViewById(R.id.buttonNext);

    buttonStart.setOnClickListener(this);
    buttonStop.setOnClickListener(this);
    buttonNext.setOnClickListener(this);


  }
  public void onClick(View src) {
    switch (src.getId()) {
      case R.id.buttonStart:

        startService(new Intent(this, MyService.class));
        break;
      case R.id.buttonStop:
        stopService(new Intent(this, MyService.class));
        break;
      case R.id.buttonNext:
        Intent intent=new Intent(this,NextPage.class);
        startActivity(intent);
        break;
    }
  }
}
کلاس NextPage

حالا یک اکتیویتی دیگر می سازیم.

package example.javatpoint.com.androidservice;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;

public class NextPage extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_next);
  }
}

تعریف سرویس در فایل AndroidManifest.xml

باید سرویس خودمان را در فایل AndroidManifest.xml تعریف کنیم. فایل نهایی بصورت زیر خواهد بود.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="example.javatpoint.com.androidservice">

  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme">
    <activity android:name=".MainActivity">
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".NextPage"></activity>
    <service
      android:name=".MyService"
      android:enabled="true" />
  </application>

</manifest>

خروجی برنامه نیز بصورت زیر نمایش داده می شود.

سرویس ها در اندروید

سرویس ها در اندروید

سرویس ها در اندروید

سرویس ها در اندروید

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت