EN

Search
Close this search box.

موستانگ، وحشیِ دوست داشتنی

0 رای
343 نمایش
انوتیشن Transactional@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
313 نمایش
انوتیشن Data@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
321 نمایش
‘Autowiring ‘  براساس constructor در Spring  چگونه انجام می شود؟
0 رای
331 نمایش
Autowiring براساس ‘byType’ در Spring چگونه انجام می شود؟
0 رای
339 نمایش
‘Autowiring ‘byName در Spring چگونه انجام می شود؟
0 رای
319 نمایش
DeleteMapping@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
343 نمایش
انوتیشن PutMapping@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
315 نمایش
انوتیشن PostMapping@ در Spring  چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
379 نمایش
انوتیشن  getMapping@ چیست؟
0 رای
334 نمایش
اعتبار سنجی داده های ورودی در spring با استفاده از  JSR-303 چگونه انجام می شود؟
0 رای
290 نمایش
چگونه می  توانیم در انوتیشن RequestMapping@ نوع درخواست HTTP را مشخص کنیم؟
0 رای
331 نمایش
انوتیشن RequestMapping@ در سطح کلاس در spring  چگونه است؟
0 رای
309 نمایش
انوتیشن RequestMapping@ در سطح متد در spring  چگونه است؟
0 رای
373 نمایش
انوتیشن Qualifier در Spring  به چه منظور می باشد؟
1 رای
334 نمایش
Meta Annotation در Spring چیست؟  
1 رای
338 نمایش
انوتیشن WithMockUser@ در Spring چیست؟
0 رای
322 نمایش
امنیت چندگانه در سطح متد در Spring چگونه انجام می شود؟
1 رای
352 نمایش
انوتیشن های امنیت در Spring در سطح کلاس چگونه می باشند؟
0 رای
632 نمایش
انوتیشن PostFilter@ در Spring  چیست؟
0 رای
287 نمایش
انوتیشن PreFilter@ در Spring چیست؟
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه