0 رای
322 نمایش
انوتیشن Transactional@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
296 نمایش
انوتیشن Data@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
304 نمایش
‘Autowiring ‘  براساس constructor در Spring  چگونه انجام می شود؟
0 رای
319 نمایش
Autowiring براساس ‘byType’ در Spring چگونه انجام می شود؟
0 رای
328 نمایش
‘Autowiring ‘byName در Spring چگونه انجام می شود؟
0 رای
298 نمایش
DeleteMapping@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
326 نمایش
انوتیشن PutMapping@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
304 نمایش
انوتیشن PostMapping@ در Spring  چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
363 نمایش
انوتیشن  getMapping@ چیست؟
0 رای
355 نمایش
انوتیشن Qualifier در Spring  به چه منظور می باشد؟
1 رای
319 نمایش
Meta Annotation در Spring چیست؟  
0 رای
330 نمایش
انوتیشن RoleAllowed@ در spring چیست؟
نمایش 12 نتایج