0 رای
322 نمایش
انوتیشن Transactional@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
296 نمایش
انوتیشن Data@ در Spring چه کاری انجام می دهد؟
0 رای
304 نمایش
‘Autowiring ‘  براساس constructor در Spring  چگونه انجام می شود؟
0 رای
328 نمایش
‘Autowiring ‘byName در Spring چگونه انجام می شود؟
0 رای
273 نمایش
چگونه می  توانیم در انوتیشن RequestMapping@ نوع درخواست HTTP را مشخص کنیم؟
0 رای
355 نمایش
انوتیشن Qualifier در Spring  به چه منظور می باشد؟
1 رای
309 نمایش
انوتیشن PostAuthorize@ در Spring چیست؟
0 رای
276 نمایش
انوتیشن PreAuthorize@ در Spring چیست؟
نمایش 9 نتایج