پاسخ داده شد
پاسخ عالی
0
0

با استفاده از کتابخانه Formik می توانید خیلی راحت یک فرم بسازید.

ابتدا Formik را نصب کنید:

npm i formik

در کامپوننت App کد زیر را قرار دهید:

import { useFormik } from 'formik';

function App() {
  const professions = ['Developer', 'Designer', 'Other'];
  //TODO create formik instance
  
  return (
  	<div className="bg-blue-300 min-w-screen min-h-screen overflow-x-hidden">
    </div>
  );
}

export default App;

به جای قسمت TODO کد زیر را قرار دهید:

const formik = useFormik({
  initialValues: {
   name: '',
   email: '',
   profession: professions[0],
   age: '',
  },
  onSubmit: function (values) {
   alert(`You are registered! Name: ${values.name}. Email: ${values.email}. Profession: ${values.profession}. 
    Age: ${values.age}`);
  }
 })

 

و به جای محتوای قسمت return ، کد زیر را قرار دهید:

return (
  <div className="bg-blue-300 min-w-screen min-h-screen overflow-x-hidden">
   <form onSubmit={formik.handleSubmit} className="max-w-lg mx-auto bg-white rounded shadow-lg mt-7 p-3">
   <h1 className='text-3xl mb-3 text-center'>Register</h1>
    <div className='mb-4'>
     <label for="name">Full Name</label>
     <input type="text" name="name" id="name" 
      className={`block w-full rounded border py-1 px-2 ${formik.touched.name && formik.errors.name ? 'border-red-400' : 'border-gray-300'}`}
      onChange={formik.handleChange} onBlur={formik.handleBlur} value={formik.values.name} />
     {formik.touched.name && formik.errors.name && (
      <span className='text-red-400'>{formik.errors.name}</span>
     )}
    </div>
    <div className='mb-4'>
     <label for="email">Email</label>
     <input type="email" name="email" id="email"
      className={`block w-full rounded border py-1 px-2 ${formik.touched.email && formik.errors.email ? 'border-red-400' : 'border-gray-300'}`}
      onChange={formik.handleChange} onBlur={formik.handleBlur} value={formik.values.email} />
     {formik.touched.email && formik.errors.email && (
      <span className='text-red-400'>{formik.errors.email}</span>
     )}
    </div>
    <div className='mb-4'>
     <label for="profession">Profession</label>
     <select name="profession" id="profession"
      className={`block w-full rounded border py-1 px-2 ${formik.touched.profession && formik.errors.profession ? 'border-red-400' : 'border-gray-300'}`}
      onChange={formik.handleChange} onBlur={formik.handleBlur} value={formik.values.profession} >
      {professions.map((profession, index) => (
       <option value={profession} key={index}>{profession}</option>
      ))}
     </select>
     {formik.touched.profession && formik.errors.profession && (
      <span className='text-red-400'>{formik.errors.profession}</span>
     )}
    </div>
    <div className='mb-4'>
     <label for="age">Age</label>
     <input type="number" name="age" id="age"
      className={`block w-full rounded border py-1 px-2 ${formik.touched.age && formik.errors.age ? 'border-red-400' : 'border-gray-300'}`}
      onChange={formik.handleChange} onBlur={formik.handleBlur} value={formik.values.age} />
     {formik.touched.age && formik.errors.age && (
      <span className='text-red-400'>{formik.errors.age}</span>
     )}
    </div>
    <div className='text-center'>
     <button className='bg-blue-500 rounded p-3 text-white' type='submit'>Submit</button>
    </div>
   </form>
  </div>
 );

توضیح:

با کمک متد useFormik می توانید یک آبجکت از نوع formik بسازید که پارامترهای زیر را دارد:

 • initialValues: نام فیلدها و مقدار اولیه شان را مشخص می کند.
 • onSubmit: متدی که بعد از سابمیت شدن فرم اجرا می شود. (مثلاً برای ثبت داده ها در دیتابیس ، ما اینجا فقط داده را را نمایش می دهیم)
 • handleSubmit
 • errors
 • touched
 • values
 • handleChange
 • handleBlur

دقت کنید که باید برای هر فیلد ورودی یک name مشخص کنیم که بتوانیم در قسمت های مختلف کد به عنوان کلید از آن استفاده کرده و به محتوا و پارامترهای دیگر آن فیلد دسترسی داشته باشیم.

فرمی که ساختیم 4 فیلد ورودی بصورت زیر دارد:

form در react - موستانگ

 

برای validation هر فیلد هم می توانید از این پست استفاده کنید.

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت