پاسخ داده شد
0
0

ویرایش سطرهای یک جدول در react با استفاده از کامپوننت MaterialTable چگونه انجام می شود؟

 

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

material-table این قابلیت را فراهم کرده که سطرهای یک جدول را حذف ویرایش و یا سطر جدید اضافه کنیم.برای اینکار باید در تگ MaterialTable ویژگی editable را اضافه کنیم که در  آن اعمال حذف و ویرایش و اضافه را قرار می دهیم.

function Editable() {
 const { useState } = React;

 const [columns, setColumns] = useState([
  { title: 'Name', field: 'name' },
  { title: 'Lastname', field: 'lastname', initialEditValue: 'initial edit value' },
  { title: 'Birth Year', field: 'birthYear', type: 'numeric' },
  
 ]);

 const [data, setData] = useState([
  { name: 'Sara', lastname: 'Jam', birthYear: 1987 },
  { name: 'Soha', lastname: 'Rad', birthYear: 2017},
 ]);

 return (
  <MaterialTable
   title="Names"
   columns={columns}
   data={data}
   editable={{
    onRowAdd: newData =>
     new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(() => {
       setData([...data, newData]);
       
       resolve();
      }, 1000)
     }),
    onRowUpdate: (newData, oldData) =>
     new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(() => {
       const dataUpdate = [...data];
       const index = oldData.tableData.id;
       dataUpdate[index] = newData;
       setData([...dataUpdate]);

       resolve();
      }, 1000)
     }),
    onRowDelete: oldData =>
     new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(() => {
       const dataDelete = [...data];
       const index = oldData.tableData.id;
       dataDelete.splice(index, 1);
       setData([...dataDelete]);
       
       resolve()
      }, 1000)
     }),
   }}
  />
 )
}

درصورتیکه بخواهیم یک ستون یکی از قابلیتها و یا در کل قابلیت ویرایش نداشته باشد باید در  هنگام تعریف آن ستون  آن را قید کنیم

{ title: 'Name', field: 'name', editable: 'onUpdate' },
  { title: 'LastName', field: 'lastName', editable: 'never' },

درصورتیکه نخواهیم دکمه حذف و اضافه داشته باشیم بلکه  با کلیک بر روی هر ستون بتوانیم آن را تغییر دهیم می توانیم از ویژگی cellEditable  و متد onCellEditApproved  استفاده کنیم.

function CellEditable() {
 const { useState } = React;

 const [columns, setColumns] = useState([
  { title: 'Name', field: 'name' },
  { title: 'lastname', field: 'lastname', initialEditValue: 'initial edit value' },
  { title: 'Birth Year', field: 'birthYear', type: 'numeric' },
  
 ]);

 const [data, setData] = useState([
  { name: 'Sara', surname: 'Baran', birthYear: 1987},
  { name: 'Sam', surname: 'Baran', birthYear: 2017 },
 ]);

 return (
  <MaterialTable
   title="Cell Editable Preview"
   columns={columns}
   data={data}
   cellEditable={{
    onCellEditApproved: (newValue, oldValue, rowData, columnDef) => {
     return new Promise((resolve, reject) => {
      setTimeout(resolve, 1000);
     });
    }
   }}
  />
 )
}
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت