0 رای
383 نمایش
Lazy initialization در الگوی singleton  چیست؟
نمایش 1 نتیجه