0
0

انوتیشن در struts2 چگونه انجام می  شود?

 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

یکی از روشهای کانفیگ در struts2  استفاده از انوتیشن است.در این روش دیگر نیازی به فایل  struts.xml نمی باشد.

برای اینکار 3 انوتیشن در struts2 داریم:

 1.  Action@ :  برای مشخص کردن کلاس اکشن
 2. Results@ : برای مشخص کردن صفحات نتیجه 
 3. Result@  : برای مشخص کردن یک صفحه نتیجه

فرض کنیم که یک فرم ساده لاگین داریم که از کاربر یوزر و پسورد میگیرد.

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=US-ASCII"
  pageEncoding="US-ASCII"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<%-- Using Struts2 Tags in JSP --%>
<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=US-ASCII">
<title>Login Page</title>
</head>
<body>
<h3>Welcome User, please login below</h3>
<s:form action="login">
	<s:textfield name="name" label="User Name"></s:textfield>
	<s:textfield name="pwd" label="Password" type="password"></s:textfield>
	<s:submit value="Login"></s:submit>
</s:form>
</body>
</html>

در کلاس اکشن فرم داریم:

@Action(value = "login", results = {
		@Result(name = "SUCCESS", location = "/welcome.jsp"),
		@Result(name = "ERROR", location = "/error.jsp") })

public class LoginAction {

	public String execute() throws Exception {
		if("admin".equals(getName()) && "1234".equals(getPwd()))
		return "SUCCESS";
		else return "ERROR";
	}
	
	private String name;
	private String pwd;
	public String getName() {
		return name;
	}
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	}
	public String getPwd() {
		return pwd;
	}
	public void setPwd(String pwd) {
		this.pwd = pwd;
	}
}

در اینجا گفتیم که اگر لاگین با موفقیت انجام شد به صفحه welcome برود در غیراینصورت به صفحه error برود.

برای صفحه error  داریم:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=US-ASCII"
  pageEncoding="US-ASCII"%>
<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=US-ASCII">
<title>Error Page</title>
</head>
<body>
<h4>User Name or Password is wrong</h4>
<s:include value="login.jsp"></s:include>
</body>
</html>

و برای صفحه success داریم:

<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=US-ASCII"
  pageEncoding="US-ASCII"%>
<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=US-ASCII">
<title>Welcome Page</title>
</head>
<body>
<h3>Welcome <s:property value="name"></s:property></h3>
</body>
</html>
 • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
اگر قبلاً حساب کاربری دارید با پر کردن فیلد های زیر یا به عنوان مهمان ارسال کنید.
نام*
ایمیل*
وب سایت