1 رای
3k نمایش
چگونه می توانیم در پایتون عناصر مشترک در دو مجموعه(set) را پیدا کنیم؟
0 رای
893 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون دو مجموعه را با هم ادغام کنیم؟
0 رای
854 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون عنصری از یک مجموعه را حذف کنیم؟
0 رای
402 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون در یک فایل بنویسیم؟
0 رای
330 نمایش
چگونه می توانیم در پایتون یک فایل را بخوانیم؟
0 رای
432 نمایش
چگونه می توانیم یک عبارت json  را به یک عبارت در پایتون و یا یک عبارت پایتون را به json  تبدیل کن...
نمایش 6 نتایج